منشور اخلاقی

ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مشاوران و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط شرکت

ارزش‌های محوری سازمانی (منشور اخلاقی) شركت