چارت سازمانی

مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک‌مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه های آن از ارزش های محوری فارانیک دارو است.

چارت سازمانی فارانیک دارو: